Doble certificació IFS Food + Espiga Barrada

A principis del 2023 Productes Alimentaris PRAL SA ha certificat el seu sistema de qualitat mitjançant la prestigiosa norma IFS Food.
Aquesta certificació acredita que els productes de PRAL s’elaboren garantint-ne la innocuïtat i la salubritat. D’aquesta manera s’acredita que els nostres productes no només compleixen la legislació vigent, sinó que a més compleixen una sèrie d’estrictes requisits que en garanteixen la seguretat per a tots els consumidors. La norma IFS Food a més inclou aspectes clau com Food Defence, Prevenció del frau, així com la implantació a la nostra empresa d’una Cultura de Seguretat alimentària a tots els nivells.

A aquesta certificació se suma la renovació al mes de maig de 2023 de la certificació de la marca registrada Espiga Barrada. Aquesta certificació, atorgada per la Societat d’Associacions de Celíacs d’Europa (AOECS) a través de la Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE), és una certificació oficial que garanteix que els nostres productes no contenen gluten (<20 ppm) i són aptes per ser consumits per celíacs.

Double IFS Food + Espiga Barrada certification

At the beginning of 2023, Productos Alimentarios Pral SA has certified its quality system through the prestigious IFS Food standard.
This certification certifies that PRAL products are made guaranteeing their safety and health. In this way it is guaranteed that our products not only comply with current legislation but also meet a series of strict requirements that guarantee their safety for all consumers. The IFS Food standard also includes key aspects such as Food Defense, Fraud Prevention, as well as the implementation in our company of a Food Safety Culture at all levels.

Added to this certification is the renewal in May 2023 of the certification of the Crossed Grain trademark. This certification, granted by the Celiac Associations Society of Europe (AOECS) through the Federation of Celiac Associations of Spain (FACE) is an official certification that guarantees that our products do not contain gluten (<20 ppm) and are suitable to be consumed by celiacs.

Doble certificación IFS Food + Espiga Barrada

A principios de 2023 Productos Alimentarios Pral SA ha certificado su sistema de calidad mediante la prestigiosa norma IFS Food.

Esta certificación certifica que los productos de PRAL se elaboran garantizando su inocuidad y salubridad. De esta manera se acredita que nuestros productos no solo cumplen la legislación vigente sino que además cumplen una serie de estrictos requisitos que garantizan su seguridad para todos los consumidores. La norma IFS Food además incluye aspectos clave como Food Defence, Prevención del fraude, así como la implantación en nuestra empresa de una Cultura de Seguridad alimentaria a todos los niveles.

A esta certificación se suma la renovación en el mes de mayo de 2023 de la certificación de la marca registrada Espiga Barrada. Esta certificación, otorgada por la Sociedad de Asociaciones de Celiacos de Europa (AOECS) a través de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) es una certificación oficial que garantiza que nuestros productos no contienen gluten (<20 ppm) y son aptos para ser consumidos por celiacos.

La botiga online està desactivada. Contactar amb: pedidos@pralsa.com per a realitzar comandes. Descarta