CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Aquest document contractual regirà la compra de productes  a través del lloc web www.pralsa.com, propietat de PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA, d’ara endavant VENEDOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que el COMPRADOR:

– Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
– És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del VENEDOR.

El VENEDOR informa que el comerç és responsable i coneix la  legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns comprats pel COMPRADOR és PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA, amb domicili social Passeig Can Feu, 90, 08205. Sabadell (BARCELONA), NIF A59814855 i amb telèfon d’atenció al client / COMPRADOR  937974006.

I d’una altra, el COMPRADOR, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals  facilitades al VENEDOR.

Objecte del contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el COMPRADOR I EL VENEDOR en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de compra

El COMPRADOR , per a poder accedir als serveis o productes oferts pel VENEDOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, el COMPRADOR haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractessin de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

El COMPRADOR seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al VENEDOR la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que de  conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE COMPRA

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al VENEDOR suposarà l’acceptació per part del COMPRADOR d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel COMPRADOR podrà diferir de les del VENEDOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit per VENEDOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El VENEDOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS (NACEX).

Les dates o terminis de lliurament s’entendran aproximades, no constituint el retard incompliment essencial. En cas que el VENEDOR no hagués realitzat el lliurament de la mercaderia transcorreguts 30 dies des de la data de lliurament pactat, el client quedarà legitimat per a cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al VENEDOR.

El termini de lliurament sol estar comprès entre 2 i 5 dies laborables, segons la població de destinació i la forma de pagament triada. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El VENEDOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades pel COMPRADOR, falsos, inexactes o incomplets.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició del COMPRADOR i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon al COMPRADOR verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats del lloc web, el VENEDOR informarà prèviament el COMPRADOR respecte al procediment que ha de seguir per a realitzar aquesta descàrrega.

3. DRET DE DESISTIMENT

El COMPRADOR té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte o servei, tant en manera en línia com fora de línia.

El COMPRADOR disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març). Tret que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part del COMPRADOR. El producte haurà de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original haurà de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, quedant prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.
3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi usat.
4. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través del portal.
5. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret. Tota devolució haurà d’estar comunicada al VENEDOR, per correu electrònic a pral@pralsa.com, indicant el número de factura o comanda.

Una vegada rebuda confirmació, el COMPRADOR farà arribar el producte al VENEDOR, amb les despeses de transport al seu càrrec, en el domicili de PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA, Passeig Can Feu, 90, 08205. Sabadell (BARCELONA).

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que el COMPRADOR consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:

Postal: PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA, Passeig Can Feu, 90, 08205. Sabadell (BARCELONA).

Telèfon: 937974006

Mail: pral@pralsa.com

Resolució de litigis en línia (Online Disputi Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre el COMPRADOR i el VENEDOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

El COMPRADOR no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda. Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.
El COMPRADOR declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents  Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel VENEDOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA o aquí estipulat tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel VENEDOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels productes, el VENEDOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la
possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen el  Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. El COMPRADOR assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.
Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.
Una vegada realitzat la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al VENEDOR comporta l’emissió d’una factura a nom del COMPRADOR registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel COMPRADOR.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, el COMPRADOR podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del VENEDOR 937974006 o via correu electrònic a l’adreça pral@pralsa.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació, o prestacions complementàries, excepte pacte exprés per escrit en contrari.
Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, ja que es calculen pel pes dels productes i per l’adreça de lliurament.

El transport serà gratuït si es realitza una compra per un import mínim d’acord a les següents zones:

Zona 0: Recollida en Pral (Sabadell-Barcelona)
Zona 1: Província de Barcelona: Compra mínima 30€
Zona 2: Província de Girona, Lleida, Tarragona. Compra mínima 30€
Zona 3: Espanya  (Excepte zona 1 i 2). Compra mínima 45€  (Zona 3: NO INCLOU I.BALEARS, NI I.CANÀRIES)
10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

Qualsevol comanda realitzada deu ser abonat de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes per als quals s’hagi completat i verificat el pagament d’aquest.

El pagament ha de realitzar-se mitjançant targeta de crèdit i dèbit (emesa per una entitat amb seu social a Espanya).

L’import de la comanda es carregarà en la seva targeta, de manera que haurà d’indicar-nos el número, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2  (inclòs en l’anvers). En el cas que la seva targeta estigui securizada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents.

Aquestes dades no seran guardats o manipulats per nosaltres, sinó que seran registrats directament en la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent. Per a major seguretat, utilitzarem un Servei d’Autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa / Mastercard/ Eurocard, pel qual client s’autentica davant el seu bancs emissor i el comerç s’autentica davant el seu banc adquirent.

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no pugui dur-se a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lat automàticament.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.
Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per a la seva correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Realitzar la comanda (comprar).

Una vegada processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del VENEDOR.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament.

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, conforme als criteris i condicions descrits en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Final del formulario

 1. GARANTIES I DEVOLUCIONSLa garantia dels productes oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:I) Conformitat dels productes amb el contracte1. Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas cap d’ells no resulti aplicable:a) S’ajustin a la descripció realitzada per PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA.
  b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
  c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagi posat en coneixement de PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
  d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui amb fonament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA.
  e) PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant d’aquests, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

  2. La falta de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA o sota la seva responsabilitat, o pel COMPRADOR quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d’instal·lació.

  3. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que el COMPRADOR conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en materials subministrats pel COMPRADOR.

  II) Responsabilitat del VENEDOR

  PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA respondrà davant el COMPRADOR de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA reconeix al COMPRADOR el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

  III) Substitució dels productes

  1. Si el producte no és conforme, el COMPRADOR podrà optar entre exigir la reparació o la substitució d’aquest, tret que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què el COMPRADOR comuniqui a PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA l’opció triada, totes dues parts hauran d’atenir-se. Aquesta decisió del COMPRADOR s’entén sense perjudici del que es disposa en l’article IV següent per als supòsits en què la substitució no aconsegueixi posar el producte en conformitat.

  2. Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per al COMPRADOR.

  IV) Regles de la reparació o substitució del producte

  La substitució s’ajustaran a les següents regles:

  a) Seran gratuïtes per al COMPRADOR. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.
  b) Es duran a terme en un termini raonable i sense majors inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tinguessin per al COMPRADOR.
  c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà des que el COMPRADOR posi el producte a la disposició de PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA i conclourà amb el lliurament al COMPRADOR del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.
  d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut li serà aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.
  e) Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme amb el contracte, el COMPRADOR podrà exigir la substitució de el  mateix, dins dels límits establerts en l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l’article V.
  f) Si la substitució no aconsegueix posar el producte de conformitat amb el contracte, el COMPRADOR podrà exigir la reparació d’aquest, dins dels límits establerts en l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes dels articles V i VI.
  g) El COMPRADOR no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

  V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

  La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció del COMPRADOR, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en termini raonable o sense majors inconvenients per al COMPRADOR. La resolució no procedirà quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

  VI) Criteris per a la rebaixa del preu

  La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament d’haver estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

  VII) Terminis

  1. PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA i el COMPRADOR podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament. Excepte prova en contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

  2. Excepte prova en contrari, el lliurament s’entén fet el dia que figuri en la factura o etiqueta de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.

  3. L’acció per a reclamar el compliment d’el que es preveu en els articles anteriors prescriu als tres anys des del lliurament del producte.

  4. El COMPRADOR haurà d’informar PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

  Excepte prova en contrari, s’entendrà que la comunicació del COMPRADOR ha tingut lloc dins del termini establert.

  VIII) Acció contra el productor

  Quan al COMPRADOR li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA per falta de conformitat dels productes amb el contracte de compravenda podrà reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte.

  Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessament, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per a PRODUCTES ALIMENTARIS PRAL, SA, el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

  S’entén per productor, el fabricant d’un producte o l’importador del mateix en el territori de la Unió Europea o a qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

  Qui hagi respost enfront del COMPRADOR, disposarà del termini d’un any per a repetir de responsable de la falta de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

  14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

  Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El VENEDOR i el COMPRADOR acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili del COMPRADOR.

  En cas que el COMPRADOR tingui el seu domicili fora d’Espanya, el VENEDOR i el COMPRADOR renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més pròxims a la població de Sabadell (Espanya).